Børnehave - Lærerplaner


Den nye styrkede læreplan 2018/2019


Download læreplanen HER

Indledning til læreplaner for Vejrumbro Fri

Vi har udarbejdet vores læreplaner således, at vi både opfylder de lovmæssige krav og samtidigt har et godt arbejdsredskab til at skabe de bedste rammer for børnene. Vi vil skabe en sammenhæng mellem arbejdet med læreplanerne, vores dokumentation (hverdagsdokumentation til forældre og pædagogisk dokumentation) og vores børnemiljøvurdering. Formålet er både at optimere alle 3 processer ved at se dem som en helhed samtidigt med at vi ønsker at lette ”det skriftlige arbejde”, så vi har bedre tid til vores hovedopgave sammen med børnene.


Vi vil tilrettelægge hverdagen med læreplanerne, således at vi ser på børnenes liv fra de starter i vuggestue og til de går fra børnehaven over i skole og SFO. Vi vil komme grundigt omkring hvert læreplanstema én gang i deres vuggestueforløb og endnu én gang i deres børnehaveforløb. Derudover vil vi inddrage de øvrige læreplanstemaer i det koncentrerede arbejde med de enkelte temaer.


2017/2018:

I løbet af året vil vi have primært fokus på læreplansemnerne: Sproglig opmærksomhed, krop og bevægelse, sociale kompetencer og personlige kompetencer.

Vores hoveddokumentationsform vil være portofolio.

I vores pædagogiske dokumentation vil vi dokumentere både direkte og indirekte evaluering fra børn og voksne, som vil danne baggrund for didaktiske overvejelser i vores tilrettelæggelse af vores fremtidige arbejde. På den måde vil portofolien fungere som løbende evaluering (EVA: Løbende evaluering 2014).


Om vores brug af portofolio:

Formål:


At evaluere vores læreplansarbejde, herunder metoder og aktiviteter

At inddrage børns perspektiver løbende i vurdering af metoder, aktiviteter og planlægning

At prioritere og undersøge den læring som udvikles i og af nærvær og samspil med børnene


Dette gøres overordnet ved at bruge portofolio som evalueringsværktøj (mapper på computeren og i fysisk form, struktureret med en mappe til hvert læreplanstema).  Denne form for evalueringssystematik benyttes for at holde løbende fokus på processer vedrørende intenderet såvel som ikke intenderet læring hos børnene for at sikre trivsel og udvikling. Vi ønsker både at evaluere vores tilrettelagte og voksenstyrede tiltag, men også at fastholde viden om det pædagogiske arbejde, som finder sted som rutiner eller som opstår spontant i hverdagen. Den læring, som finder sted hele tiden, der ikke altid er tilrettelagt, ønsker vi skal fylde vores opmærksomhed, så den kan kvalificeres ved at blive indfanget og indgå i vurderingen af vores pædagogiske arbejde.


Hvad gemmes/fastholdes:

Dokumentationsmateriale såsom film, fotos, børnetegninger, noterede iagttagelser, børneinterviews, relationsskemaer, opslag og formidling til forældre om vores arbejde osv., som vi løbende producerer. Vi vægter, at materialet vi gemmer primært skal være udtryk for børns perspektiver på de temaer som fremgår af læreplanen.

Ved nogle af læreplanstemaerne inddrager vi børnene direkte i at fortælle/formidle det de har lært i forløb og aktiviteter, f.eks. via interview, e-bøger, udstillinger/plancher. Vi kan også lade børnene indgå i valg af, hvad der skal tages fotos af/deles med forældrene.

I mappen tilstræbes, at der ikke kun samles beviser for, at vores metoder og aktiviteter virker. Vi vil også beskrive situationer, der ikke virker som tilsigtet, hvor processerne ikke forløber som intenderet eller hvor læringen har ikke intenderede resultater. Vi tilstræber også at fastholde eksempler på, hvor spontane aktiviteter utilsigtet medfører læring på et af de områder, vi beskriver i læreplanen.


Børnemiljøvurdering:

Denne evalueringsmappe med samlet dokumentation, som udtrykker børns perspektiver, udgør også vores børnemiljøundersøgelse. Børneperspektiver, som vi dagligt fastholder, indgår i vores vurderinger af vores metoder og aktiviteter, hvilket indgår løbende i planlægningen af kommende aktiviteter. Efter hvert forløb evaluerer vi metoder og aktiviteter på personalemøde med udgangspunkt i de spørgsmål, som fremgår under evalueringspunktet til hvert mål i læreplanen.


Hvordan i praksis:

Vi har hver dag en ansvarlig, som er ”detektiv” på børnenes perspektiver. Denne ”detektiv” fastholder relevant viden om børnenes perspektiver, som kan belyse arbejdet med læreplanstemaerne. Materialet kan både være til undersøgende brug og formidlende brug. ”Detektiven” bestræber sig også på, at der dagligt formidles til forældrene, hvilke oplevelser hos børnene, der særligt har været i fokus. Til dette bruger vi ark med læreplansoverskrifter, og vi vælger det tema, som bedst dækker de centrale erfaringer/oplevelser for børnegruppen den dag. Vi har et punkt på personalemøder, hvor vi deler de erfaringer, vi har gjort os om børnenes perspektiver og vurderer hvilken betydning, de skal have for praksis.